Краткорочно кредитирање

Шта подразумева краткорoчно кредитирање?

Краткорочно кредитирање подразумева обезбеђивање финансијских средстава ради финансирања обртних средстава извозника.

Предности краткорочног кредитирања:

 • Побољшање ликвидности
 • Једноставнија процедура обезбеђивања кредита у поређењу са дугорочним кредитима
 • Прилагођеност услуге кредитирања потребама извозника

Потребна документација:

 • Захтев за одобравање пласмана на меморандуму фирме, оверен и потписан
 • Попуњен Упитник за израду кредитног досијеа АОФИ
 • Копија уговора о извозном послу који је предмет финансирања/издавања гаранција
 • Попуњена Сагласност клијента – Кредитни биро за повлачење извештаја
 • Закључни лист на последњи дан претходног месеца
 • Закључни лист на 31. 12. 2017. године
 • Званични финансијски извештај за последње две године
 • Ревизорски извештај за последње две године (за лица код којих постоји законска обавеза)
 • Аналитичке картице купаца и добављача
 • Статусна документација (Извод из АПР-а, ОП образац, ПИБ, Одлука о оснивању, важећи статут са свим изменама)
 • Потврда Пореске управе о измиреним пореским обавезама