Осигурање потраживања

Шта обезбеђује осигурање потраживања?

Осигурање потраживања Вам обезбеђује сигурност и извесност у наплати. У условима савременог спољнотрговинског пословања привредна друштва су у обављању својих послова изложена многобројним ризицима. Извесност да ће се потраживања по извозним и домаћим пословима реализовати, предуслов је за несметано пословање и планирање, односно одржив раст.

Потраживања су Ваша имовина – не ризикујте!
Ако је Ваш циљ повећање конкурентности, улазак на нова тржишта и већи број купаца, својим клијентима морате понудити одложене рокове плаћања.
АЛИ, продајом својих производа и/или услуга на одложено плаћање ризикујете да изгубите део имовине и угрозите своје пословање.
Ако је Ваш циљ одговорно пословање, осигурањем потраживања обезбеђујете сигурност у наплати и поузданог партнера у управљању ризицима.

Како осигурањем потраживања обезбеђујете сигурно и стабилно пословање?

Пословима кредитног осигурања се успешно бавимо више од 10 година. Наше досадашње искуство је показало да нема сигурних купаца. Када склопите посао са страним или домаћим купцем са одложеним роком плаћања, увек постоји ризик да испоручену робу или извршене услуге не наплатите.

 • Заштитити своје пословање преносом ризика неплаћања на нас, као Вашег осигуравача
 • Понудити купцима одложене рокове плаћања
 • Повећати конкурентност
 • Ширење на нова тржишта и повећање броја купаца
 • Раст продаје

Шта добијате осигурањем потраживања?

 • Превентиву, у смислу анализе купаца, покриће купаца на свим континентима
 • Значајно побољшање конкурентности на основу продаје на одложено плаћање, нижих трошкова у поређењу са другим средствима обезбеђења
 • Стални мониторинг постојећих и потенцијалних купаца
 • Можете ширити продају на нова тржишта
 • Повећање прихода и профитабилности
 • Сигурност кроз пренос ризика неплаћања на осигуравача, исплата штете, што указује да на одговоран начин управљате ризицима
 • Побољшање ликвидности
 • Можете остварити бољи приступ финансирању

Ако Вам купац не плати, а нисте осигурани, можете ли приуштити губитак новца?

Непредвиђене околности и промене на тржишту могу чак и Ваше дугогодишње купце довести у ситуацију да нису у могућности да измире своје обавезе.
Ако послујете уз профитну маржу од 5% за покриће ненеплаћеног потраживања од само 10.000 ЕУР морате повећати свој приход за 200.000 ЕУР.

 • Комерцијалних ризика
 • Некомерцијалних ризика

Осигурање краткорочних потраживања, ОД КОМЕРЦИЈАЛНИХ РИЗИКА:

Предмет осигурања су краткорочна новчана потраживања осигураника на основу испоручене робе или извршених услуга купцима, која су настала и пријављена у периоду важења уговора о осигурању и за која је осигураник испоставио фактуре купцима са одложеним роком плаћања до 180 дана.
Комерцијални ризици покривени овим производом осигурања су:

 • Ризик инсолвентности купца (стечај, банкротство) и
 • Ризик продуженог неплаћања дуга

Шта добијате осигурањем потраживања?

АОФИ исплаћује одштету у случају остварења наведених некомерцијалних ризика:

 • Неплаћање дуга у року од шест месеци од уговореног рока доспелости ако је дужник држава, државна организација или лице за које гарантује држава, односно државна организација
 • Политички догађаји у земљи дужника или ратно стање у држави чији је држављанин дужник са другом државом
 • Општи мораторијум плаћања, немогућности конверзије валуте земље дужника у конвертибилне валуте или забране трансфера, до истека тих забрана
 • Забрана увоза робе или услуга од државе или државне организације као купца или корисника услуга
 • Једнострани раскид уговора од државе или државне организације као купца или корисника услуга, осим када је до једностраног раскида дошло услед повреде царинских или здравствених прописа државе увозника, односно државе корисника услуга
 • Заплена, оштећење, забрана располагања или уништење робе, учињених од стране државе или њених институција, од часа преласка робе преко државне границе до приспећа иностраном купцу

Процедура осигурања:

 • Извозник упућује захтев за осигурање потраживања и доставља неопходну документацију
 • Стручна служба АОФИ доставља извознику индикативну понуду
 • Уколико се извозник сложи са индикативном понудом, стручна служба АОФИ наручује бонитете за све купце којима клијент даје одложене рокове плаћања
 • Стручна служба АОФИ, анализира бонитете купаца и одређује висине кредитних лимита
 • Извознику се доставља финална понуда након које, уколико је извозник прихвати, следи потписивање полисе осигурања