Факторинг

Шта је факторинг?

Факторинг представља финансијски инструмент којим Фактор – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ), краткорочно финансира извозна предузећа на основу недоспелих, неспорних потраживања, проистеклих из продаје роба или услуга на иностраном или домаћем тржишту.

Учесници у факторинг послу:

 • Фактор – АОФИ
 • Уступилац – Продавац робе или услуге који продаје робу дужнику са одложеним роком плаћања и уступа потраживања Фактору
 • Дужник – Купац робе или услуга

Врсте факторинг услуга које АОФИ пружа извозницима:

 • Међународни извозни факторинг (кроз једнофакторски и двофакторски систем рада)
 • Домаћи факторинг

Предности факторинга:

 • Побољшава ликвидност – бржом наплатом потраживања кроз исплату авансних средстава обезбеђују се неопходна средства за плаћање сопствених обавеза и финансирање производње
 • Повећава кредитну способност и бонитет извозника, без оптерећења билансних позиција и евидентирања у Кредитном бироу
 • Боља конкурентска позиција извозника, како код купаца тако и код добављача, давањем дужих рокова плаћања и продаје робе на отворено
 • Сигурност у наплати потраживања

Корисници факторинга:

 • Извозно оријентисана предузећа која остварују годишњи извоз од ЕУР 100.000 или пропорционални износ у току године, без обзира на величину предузећа
 • Предузећа која нуде робу на одложено плаћање или која започињу посао са новим купцима
 • Предузећа која имају добре вишегодишње програме и квалитетне купце, али немају довољно обртног капитала да финансирају дуже рокове наплате
 • Мала и средња предузећа која немају довољно ресурса, као ни финансијску снагу да се додатно задужују на финансијском тржишту
 • Предузећа која воде рачуна о сопственој ликвидности, повећавајући брзину и квалитет наплате, као и обртни капитал за даља улагања, уз истовремено смањење трошкова наплате и могућих губитака

Како факторинг функционише:

 • Након испоруке робе или извршене услуге извозник испоставља фактуру дужнику
 • Извозник доставља АОФИ копију фактуре са другом пратећом (извозном) документацијом уз потписано обавештење дужнику о уступљеном потраживању
 • По достављању комплетне документације АОФИ исплаћује авансна средства у висини до 95% номиналне вредности уступљеног потраживања умањена за трошак провизије
 • По доспећу фактуре, а након уплате дужника на рачун АОФИ, врши се исплата разлике између исплаћеног аванса и примљене уплате на рачун извозника. Уколико је уговором прецизирано остатак овог износа АОФИ може користити за намирење доспелих обавеза извозника

Фазе реализације факторинга:

 • Извозник доставља попуњен упитник за факторинг са другом захтеваном документацијом која је наведена уз упитник
 • АОФИ приступа анализи бонитета наведених дужника из упитника и доставља индикативну понуду са листом прихватљивих дужника
 • По прихватању индикативне понуде припрема се предлог за Извршни одбор АОФИ који доноси коначну одлуку
 • Након позитивне одлуке Извршног одбора приступа се потписивању уговора о факторингу
 • По потпису уговора и уступању потраживања за одобрене дужнике, АОФИ врши финансирање у складу са вашим потребама у девизама или динарима