Издавање гаранција

Шта подразумева издавање гаранција?

Подршка кроз гаранције подразумева издавање свих типова гаранција у којима купац тражи неку врсту осигурања која ће покривати извозниково извршење посла. АОФИ издаје поред чинидбених и плативе гаранције.

Предности гаранција:

 • Поседовањем гаранције клијент стиче услов за учешће на тендерима
 • Захваљујући авансним гаранцијама извођач радова брже долази до средстава
 • Омогућава се добијање посла услед гарантовања да ће извозник – извођач радова посао извршити ваљано, у складу са захтевима купца или инвеститора

Уговорна гаранција може да се односи на:

 • Учешће на тендеру
 • Повраћај авансног плаћања
 • Добро извршење посла
 • Одржавање у гарантном периоду

Потребна документација:

 • Захтев за одобравање пласмана на меморандуму фирме, оверен и потписан
 • Попуњен Упитник за израду кредитног досијеа АОФИ
 • Копија уговора о извозном послу који је предмет финансирања/издавања гаранција
 • Попуњена Сагласност клијента – Кредитни биро за повлачење извештаја
 • Закључни лист на последњи дан претходног месеца
 • Закључни лист на 31. 12. 2017. године
 • Званични финансијски извештај за последње две године
 • Ревизорски извештај за последње две године (за лица код којих постоји законска обавеза)
 • Аналитичке картице купаца и добављача
 • Статусна документација (Извод из АПР-а, ОП образац, ПИБ, Одлука о оснивању, важећи статут са свим изменама)
 • Потврда Пореске управе о измиреним пореским обавезама
 • Списак средстава обезбеђења