Програм промоције развоја ромског предузетништва

Укратко о програму

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21) обезбеђена су средства у износу од 120.000.000,00 динара за реализацију Програма промоције развоја ромског предузетништва (у даљем тексту: Програм), а у складу са Закључком Владе 05 Број: 023-28-2876/2021-1 од 1. априла 2021. године.

Једна од две компоненте програма је одобрење повољних банкарских кредита од стране Банке Поштанске штедионице а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) из сопствених извора, за које ће Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице (у даљем тексту: АОФИ) издавати гаранције.

Право да поднесу захтев за кредит код банке имају микро, мала и средња привредна друштва (у даљем тексту: ММСП) чији су оснивачи резиденти ромске националности као и предузетници ромске националности, што се потврђује достављеном изјавом.

Овим путем АОФИ позива све заинтересоване привредне субјекте који испуњавају наведени услов да поднесу захтев за кредит код Банке.

Преузмите документа: