Faktoring

ŠTA JE FAKTORING?

Faktoring predstavlja finansijski instrument kojim Faktor – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI), kratkoročno finansira izvozna preduzeća na osnovu nedospelih, nespornih potraživanja, proisteklih iz prodaje roba ili usluga na inostranom ili domaćem tržištu.

UČESNICI U FAKTORING POSLU:

Faktor – AOFI Ustupilac – Prodavac robe ili usluge koji prodaje robu dužniku sa odloženim rokom plaćanja i ustupa potraživanja Faktoru Dužnik – Kupac robe ili usluga

VRSTE FAKTORING USLUGA KOJE AOFI PRUŽA IZVOZNICIMA:

Međunarodni izvozni faktoring (kroz jednofaktorski i dvofaktorski sistem rada) Domaći faktoring

PREDNOSTI FAKTORINGA:

Poboljšava likvidnost – bržom naplatom potraživanja kroz isplatu avansnih sredstava obezbeđuju se neophodna sredstva za plaćanje sopstvenih obaveza i finansiranje proizvodnje Povećava kreditnu sposobnost i bonitet izvoznika, bez opterećenja bilansnih pozicija i evidentiranja u Kreditnom birou Bolja konkurentska pozicija izvoznika, kako kod kupaca tako i kod dobavljača, davanjem dužih rokova plaćanja i prodaje robe na otvoreno Sigurnost u naplati potraživanja

KORISNICI FAKTORINGA:

Izvozno orijentisana preduzeća koja ostvaruju godišnji izvoz od EUR 100.000 ili proporcionalni iznos u toku godine, bez obzira na veličinu preduzeća Preduzeća koja nude robu na odloženo plaćanje ili koja započinju posao sa novim kupcima Preduzeća koja imaju dobre višegodišnje programe i kvalitetne kupce, ali nemaju dovoljno obrtnog kapitala da finansiraju duže rokove naplate Mala i srednja preduzeća koja nemaju dovoljno resursa, kao ni finansijsku snagu da se dodatno zadužuju na finansijskom tržištu Preduzeća koja vode računa o sopstvenoj likvidnosti, povećavajući brzinu i kvalitet naplate, kao i obrtni kapital za dalja ulaganja, uz istovremeno smanjenje troškova naplate i mogućih gubitaka

KAKO FAKTORING FUNKCIONIŠE:

Nakon isporuke robe ili izvršene usluge izvoznik ispostavlja fakturu dužniku Izvoznik dostavlja AOFI kopiju fakture sa drugom pratećom (izvoznom) dokumentacijom uz potpisano obaveštenje dužniku o ustupljenom potraživanju Po dostavljanju kompletne dokumentacije AOFI isplaćuje avansna sredstva u visini do 95% nominalne vrednosti ustupljenog potraživanja umanjena za trošak provizije Po dospeću fakture, a nakon uplate dužnika na račun AOFI, vrši se isplata razlike između isplaćenog avansa i primljene uplate na račun izvoznika. Ukoliko je ugovorom precizirano ostatak ovog iznosa AOFI može koristiti za namirenje dospelih obaveza izvoznika

FAZE REALIZACIJE FAKTORINGA:

Izvoznik dostavlja popunjen upitnik za faktoring sa drugom zahtevanom dokumentacijom koja je navedena uz upitnik AOFI pristupa analizi boniteta navedenih dužnika iz upitnika i dostavlja indikativnu ponudu sa listom prihvatljivih dužnika Po prihvatanju indikativne ponude priprema se predlog za Izvršni odbor AOFI koji donosi konačnu odluku Nakon pozitivne odluke Izvršnog odbora pristupa se potpisivanju ugovora o faktoringu Po potpisu ugovora i ustupanju potraživanja za odobrene dužnike, AOFI vrši finansiranje u skladu sa vašim potrebama u devizama ili dinarima

CENA FAKTORINGA

Odluka o uslovima faktoringa Upitnik za izradu kreditnog dosijea klijenta

PREUZMITE DOKUMENTA:

Odluka o uslovima faktoringa Upitnik za izradu kreditnog dosijea klijenta