Upravni odbor AOFI

Na sastanku Upravnog odbora AOFI, održanom početkom januara 2008. godine, usvojeni su Uslovi za osiguranje kratkoročnih potraživanja u inostranstvu od komercijalnih i nekomercijalnih rizika. Tako su stvorene formalno pravne pretpostavke da izvozna potraživanja srpskih preduzeća, pored komercijalnih rizika, budu osigurana i od nekomercijalnih rizika.

Nekomercijalni rizici, kako je definisano u Uslovima AOFI, obuhvataju:

  • neplaćanja duga u roku od šest meseci od ugovorenog roka dospelosti, ako je dužnik država, državna organizacija ili lice za koje garantuje država, odnosno državna organizacija;
    političke događaje u zemlji dužnika ili ratnog stanja u državi čiji je državljanin dužnik sa drugom državom;
  • opšti moratorijum plaćanja, nemogućnosti konverzije valute zemlje dužnika u konvertibilne valute ili zabrane transfera, do isteka tih zabrana;
  • zabranu uvoza robe ili usluga od države ili državne organizacije kao kupca ili korisnika usluga;
    jednostrani raskid ugovora od države ili državne organizacije kao kupca ili korisnika usluga, osim kada je do jednostranog raskida došlo usled povrede carinskih ili zdravstvenih propisa države uvoznika, odnosno države korisnika usluga;
  • zaplene, oštećenja, zabrane raspolaganja ili uništenja robe, učinjenih od strane države ili njenih institucija, od časa prelaska robe preko državne granice do prispeća inostranom dužniku.