Управни одбор АОФИ

На састанку Управног одбора АОФИ, одржаном почетком јануара 2008. године, усвојени су Услови за осигурање краткорочних потраживања у иностранству од комерцијалних и некомерцијалних ризика. Тако су створене формално правне претпоставке да извозна потраживања српских предузећа, поред комерцијалних ризика, буду осигурана и од некомерцијалних ризика.

Некомерцијални ризици, како је дефинисано у Условима АОФИ, обухватају:

  • неплаћања дуга у року од шест месеци од уговореног рока доспелости, ако је дужник држава, државна организација или лице за које гарантује држава, односно државна организација;
    политичке догађаје у земљи дужника или ратног стања у држави чији је држављанин дужник са другом државом;
  • општи мораторијум плаћања, немогућности конверзије валуте земље дужника у конвертибилне валуте или забране трансфера, до истека тих забрана;
  • забрану увоза робе или услуга од државе или државне организације као купца или корисника услуга;
  • једнострани раскид уговора од државе или државне организације као купца или корисника услуга, осим када је до једностраног раскида дошло услед повреде царинских или здравствених прописа државе увозника, односно државе корисника услуга;

  • заплене, оштећења, забране располагања или уништења робе, учињених од стране државе или њених институција, од часа преласка робе преко државне границе до приспећа иностраном дужнику.

Related posts

У Влади Републике Србије

Министарка привреде у Влади Републике Србије Адријана Месаровић разговарала је 13. Маја 2024. са Дејаном Вукотићем, директором Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (АОФИ). Саговорници су разговарали о

Прочитај још