Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице дана 30. децембра 2013. године покреће поступак јавне набавке за набавку закупа пословног простора и позива заинтересована лица да поднесу понуду, у складу са наведеним условима. Позив за подношење понуда објављује се и на Порталу јавних набавки и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 

У поступку јавне набавке пословног простора број 9/13 закључен је уговор о јавној набавци за партију 1 – закуп пословног простора у Београду, док је за партију 2 – закуп пословног простора у Ужицу – поступак обустављен.