Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice dana 23. januara 2014. godine pokreće postupak javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge održavanja, korišćenja i dorade informacionog sistema i poziva zainteresovana lica da podnesu ponudu, u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije. Obaveštenje o pokretanju postupka javne nabavke objavljuje se i na Portalu javnih nabavki.