Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice pokrenula je dana 27. novembra 2014. godine otvoreni postupak javne nabavke za nabavku motornih goriva. Obaveštenje o pokretanju postupka objavljeno je i na Portalu javnih nabavki.

25.12.2014. – Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice je u postupku javne nabavke male vrednosti br. 9/14 za nabavku motornih goriva zaključila ugovor sa ponuđačem NIS AD NOVI SAD.