MORATORIJUM NA SVA POTRAŽIVANjA AOFI

Agencija za osiguranje i finasiranje izvoza (AOFI) donela je odluku o uspostavljanju moratorijuma na sva potraživanja u cilju prevazilaženja negativnih efekata po izvoznu orjentisanu privredu Srbije usled pandemije virusa COVID 19.

Imajući u vidu nastalu situaciju i suočavanje sa teškoćama u otplati obaveza AOFI, čija je prvenstvena uloga da podstiče izvoz i pruži podršku izvozno orjentisanim privrednim subjektima, preduzeo je neophodne mere kako bi u vanrednim okolnostima olakšao situaciju svojim korisnicima.

Tako Agencija svim korisnicima kredita odobrava period mirovanja dospelih i nedospelih obaveza do kraja godine.

Odlukom su izuzeti korisnici kredita nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje, postupak stečaja i prinudne likvidacije.

Moratorijum se ne odnosi ni na korisnike kredita za koje je doneta odluka Izvršnog odbora Agencije o pokretanju postupka naplate potraživanja sudskim putem sa stanjem na dan 31. mart.

Korisnicima kredita kojima je Agencija blokirala račun podnošenjem menica na prinudnu naplatu, u periodu mirovanja, deblokiraće se računi povlačenjem menica, ali pod uslovom da je blokada izvršena na rate kredita i kamate dospele u 2020. godini i to samo od strane Agencije.

U periodu mirovanja neće se obavljati prinudna naplata potraživanja, a zatezne kamate po svim plasmanima Agencije – krediti, faktoring i garancije, prestaju da se obračunavaju od 16. marta do kraja godine.

AOFI će sa korisnicima, a nakon isteka moratorijuma, zaključiti anekse ugovora kojim će se definisati način otplate celokupnog preostalog dospelog i nedospelog duga na 24 mesečne rate, uključujući grejs period od tri meseca, sa kamatnom stopom od 2,5 odsto godišnje.

Svi korisnici koji ne žele da koriste period mirovanja treba da dostave izjavu Agenciji najkasnije do 24. aprila.