Konkurencija nas je ojačala

Cilj AOFI je povećanje vrednosti izvoza domaćih kompanija, broja izvoznika, poboljšanje kvaliteta izvoznih proizvoda, unapređenje strukture srpskog izvoza, kao i jačanje pozicije preduzeća na postojećim, ali i izlazak na nova tržišta. Rezultat svega treba da ima smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, jačanje platnog bilansa i stvaranje uslova za kontinuirani rast i razvoj srpske ekonomije

AOFI je u 2018. godini dodatno pospešio svoju ponudu međunarodnog faktoringa otvarajući srpskim izvoznicima mogućnost da otkupljena potraživanja osiguraju i time dodatno relaksiraju svoj „cash flow“

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (AOFI) je jedina izvozno kreditna agencija u regionu koja sa ulaskom konkurencije nije zabeležila pad osiguranog prometa, već naprotiv rast.

Kako objašnjavate ovu činjenicu?
– AOFI je u svojih 13 godina poslovanja postao prepoznatljiv i pouzdan partner srpskim izvoznicima posebno u delu osiguranja, što nam je sigurno u mnogome pomoglo da zadržimo svoju poziciju i pored promena koje su se desile u ovoj tržišnoj utakmici.Ulazak konkurencije „naterao“ nas jE da još kvalitetnije ostvarujemo svoj primarni cilj – povećanje izvoza srpske privrede još  kvalitetnijom ponudom svojih proizvoda i usluga. Moram da napomenem da je tržište osiguranja potraživanja u Republici Srbiji veoma malo i da ima veliki potencijal za kontinuirani rast! Sa druge strane, može i treba da bude instrument za stvaranje
konkurentske pozicije srpskih proizvoda na inotržištima. Dolazak „velikih“ i renomiranih igrača pomoći će da se tržište osiguranja potraživanja brže razvija a samim tim i da se stvore uslovi za rast i razvoj srpske privrede u celini a i samog AOFI-ja.

Projekat Godina preduzetništva u 2017. godini je prerastao u projekat Decenija preduzetništva. Privrednicima su na raspolaganju više od 30 programa i više od 18 milijardi dinara iz budžeta. Koja je uloga AOFI u ovom projektu?
-S obzirom na to da Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede razvoj privatnog preduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća vidi kao jedan od prioritetnih ciljeva svoje ekonomske politike, tako je i AOFI svoje programe redefinisao i usmerio upravo na izvozno orijentisani deo ovog sektora privrede. To se i ogleda u promeni strukture portfolija AOFI u kome sada dominiraju upravo ovakva preduzeća. Podrška AOFI se ogleda u kreditiranju pripreme izvoza, garantovanju i osiguranju kako izvoznih tako i „domaćih“ potraživanja a sve u cilju ostvarivanja kontinuiranog rasta ovih privrednih društava kroz osvajanje novih i jače pozicioniranje istih na već prisutnim inotržištima.

AOFI je pre dve godine poslovanje usmerio i na međunarodni faktoring. Kakve rezultate u ovoj oblasti beležite u Srbiji?
– Međunarodni faktoring je finansijski instrument koji, osim što učesnicima u poslu omogućuje efikasnije i kontinuirano poslovanje, može imati pozitivno dejstvo i na makro okruženje, tj. nacionalnu ekonomiju, posebno u post-kriznom periodu, kada je stabilnost finansijskog sektora više nego neophodna. Ovakvim instrumentom se najlakše mogu rešiti likvidnosni problemi sa kojim se srpski izvoznici trenutno susreću jer predstavlja novi „prostor“ u ograničenom finansijskom tržištu. Zbog svega navedenog, AOFI je deo svojih aktivnosti preusmerio na ovaj proizvod i rezultati u poslednje dve godine su izuzetno zadovoljavajući.