Faktoring poslovi

Prvi ugovori o faktoringu potpisani su u decembru 2006. godine kada je AOFI otpočela sa poslovima otkupa izvoznih potraživanja. Faktoring je novi vid finansiranja kroz koji AOFI izvozniku, koji svoju robu prodaje na odloženi rok plaćanja, omogućava da odmah po izvršenom izvozu dodje do sredstava i na taj način reši problem dugih rokova naplate.