AOFI je isplatila prvu štetu

Najveći srpski izvoznik aluminijuma, „Impol Seval“ iz Sevojna, je osigurao naplatu svojih izvoznih potraživanja od komercijalnih rizika kod AOFI od januara 2007. godine. Od tada do danas „Impol Seval“ je prijavljivao u osiguranje sva svoja potraživanja sa odloženim rokom plaćanja prema kupcima u Italiji, Nemačkoj, Češkoj i Bugarskoj.

U konkretnom slučaju, kupac iz Italije „So.Gen. Co“ najpre nije izmirivao svoje obaveze u dužem vremenskom roku, a onda je i bankrotirao. Tako se pre rizika produženog neplaćanja duga ostvario rizik bankrotstva stranog kupca i AOFI je po Ugovoru o osiguranju sa preduzećem „Impol Seval“ bila u obavezi da isplati štetu u iznosu od 174.318 EUR.